- A -

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bleskové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

Česká pošta Mikulčice

Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. - CETIN

České dráhy, a.s.

ČHMÚ

ČHMÚ - Centrální předpovědní pracoviště

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

ČHMÚ - pobočka Brno

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

ČSAD Hodonín, a.s.

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Česká Republika, s.r.o.

E.ON Distribuce, a.s.

Evakuační místa

IconEvakuační místa
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconRozhodující hlásné profily
IconHlásné profily

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - aktuální stav

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconRozhodující hlásné profily
IconHlásné profily

Hodonín - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise 
IconPovodňové komise

Hygienické stanice

HZS - požární stanice Hodonín

HZS - Územní odbor Hodonín

HZS Jihomoravského kraje

- I -

informace - telefon

INNOGY Energie, s.r.o

Innogy, s. r. o.

Integrovaný Dopravní Systém Jihomoravského Kraje

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Mikulčice

- K -

Kategorie organizací

KHS JMK, pracoviště Hodonín

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

- L -

Lesy ČR, s. p. - Správa toků – oblast povodí Moravy

Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Moravy

Lesy ČR, s.p., ST-oblast povodí Moravy, Vsetín - pracoviště Luhačovice

Lužice u Hodonína - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise 
IconPovodňové komise

- M -

Městský úřad Hodonín

Metodické pokyny

MěÚ Hodonín - odbor životní prostředí

Mikulčice - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise 
IconPovodňové komise

Ministerstva

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Moravská Nová Ves - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise 
IconPovodňové komise

Moravské Naftové Doly a.s.

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace

Neprůjezdné komunikace

IconOrganizace dopravy (uzavírky, objížďky)
IconDopravní omezení

Normy

- O -

Obecní úřad Mikulčice

Objekty dPP - mapa

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

Oblastní spolek ČČK Hodonín

Odborné subjekty

Oddělení veterinární hygieny Hodonín

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconOhrožené nemovitosti
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Hodonín - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise 
IconNadřízené povodňové komise

- P -

PČR - Obvodní oddělení Hodonín

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbory Hodonín

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

Postupové doby - tabulka

IconPostupové doby
IconPostupové doby

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Břeclav

Povodí Moravy, s.p. - závod Střední Morava, provoz Veselí nad Moravou

Povodňová komise Jihomoravského kraje - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise 
IconNadřízené povodňové komise

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

protipovodňová opatření - tabulka

IconProtipovodňová opatření (realizovaná)
IconProtipovodňová opatření

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconMísta ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- Ř -

Ředitelství České inspekce životního prostředí

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconRozhodující hlásné profily
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Hodonín

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - aktuální stavy

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconRozhodující hlásné profily
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

SŽDC s.o., Oblastní ředitelství  Brno

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Ústřední povodňová komise - pk 

IconPovodňové orgány
IconČinnost a jednání povodňové komise 

Uživatelská mapa

- V -

VaK Hodonín, a.s.

VaK Hodonín, provozovna Hodonín

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodní díla - tabulka

IconVodní nádrže IV. kategorie
IconDalší vodní díla

Vodní toky - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (Dibavod)

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

IconSprávci vodních toků
IconVodní toky (ISVS)

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovené záplavové území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

IconHydrologické poměry
IconVýznamné vodní toky

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovené záplavové území
IconZáplavová (zátopová) území
IconStanovená záplavová území

Zásobování

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Zdravotnictví

zkratky

ZP Mikulčice a.s.

ZZS Jihomoravského kraje

ZZS Jihomoravského kraje - Územní oddělení Hodonín