Hydrologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Hydrologické poměry

Mikulčice spadají do oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem. Správní území obce i s intravilánem spadá do povodí řeky Dyje – povodí III. řádu č. 4-17-01 Dyje od Svratky po ústí a je odvodňováno tokem Kyjovka. Pouze malá část správního území obce spadá do povodí řeky Moravy – povodí III. řádu č. 4-13-0 Morava od Olšavy po Myjavu a je odvodňováno řekou Moravou. Správní území obce je dále rozděleno na několik částí povodí IV. Řádu. Páteřním tokem je řeka Morava. Správní území obce je odvodňováno Kyjovkou.

Kyjovka (správce Povodí Moravy, s.p.) pramení na severozápadním svahu Vlčáku v Chřibech v nadmořské výšce 512 m n. m. Kyjovka je hlavním recipientem pro obec. Kyjovka vede napříč katastrálním územím Mikulčic zahloubeným korytem 1,5 – 3,0 m pod okolní terén. Původně Kyjovka ústila do řeky Moravy u Hodonína, později byl sveden její tok do řeky Dyje a tvoří její levostranný přítok (do Moravy vede odlehčovací rameno pro odvedení vyšších průtoků). Kyjovka protéká v úseku Hodonín až po silnici Lanžhot – Kůty zemědělskou krajinou. V tomto úseku byla již ve 30. letech upravena na současný stav.

Na Kyjovce bylo v roce 2001 provedeno ohrázování. Hráze vedou od katastrální hranice s Hodonínem po most u ČOV. Od té doby Kyjovka do intravilánu obce nevybřežila. Při hranici k.ú. Lužice a Hodonín je na Kyjovce vybudován rozdělovací objekt na odlehčovacím rameni Kyjovky, kterým se propouští do Kyjovky pouze průtokové množství do 3 m3/s, průtoky Q větší než 3 m3/s se převádí odlehčovacím ramenem do Moravy, neboť koryto Kyjovky na Podluží nemá dostatečnou kapacitu. Napouštěcí objekt Kyjovky umožňuje reálně do koryta Kyjovky napouštět Q = 3-10 m3/s.

Morava (správce Povodí Moravy, s.p.) pramení na svazích Kralického Sněžníku v nadmořské výšce 1380 m n. m., je hlavním povrchovým a nejvodnatějším tokem a tvoří přirozenou hydrografickou osu Dolnomoravského úvalu. Protéká úvalem od Napajedelské brány a ústí do Dunaje u Děvína v nadmořské výšce 136 m n. m. Řeka Morava je nejvodnatějším tokem celého správního obvodu. V průměrném hydrologickém roce odvádí až 1 miliardu m3 vody, přičemž průtok kolísá od minima 3,5 m3.s-1 po maximum asi 830 m3.s-1. Ve správním území je koryto řeky Moravy upraveno a ohrázováno. V jihovýchodní části katastrálního území Mikulčice tvoří řeka Morava hranici katastru a zároveň hranici se Slovenskem.

V případě přirozené povodně ze strany Moravy není ohrožena obytná část obce, naopak výrazně je ohrožen Národní kulturní památník Mikulčice. Díky Skařínské hrázi by obec Mikulčice měla být ochráněna.

Další drobné vodní toky:

Podbřežníkový potok, Včelínkový potok (ve správě Povodí Moravy, s.p.)

Těšický potok, Trhaniskový příkop (ve správě Povodí Moravy, s.p.) – zaústění vodoteče do toku Kyjovka je provedeno prostřednictvím trubního propustku. Výtoková část je opatřena hradítky umožňující uzavřít odtok do Kyjovky při nežádoucích situacích, a zabránit tak zaplavování zemědělských pozemků a obytných částí obce.

Kopanice (Teplý járek) – je napojen na odpadní kanál z Elektrárny Hodonín. Tímto kanálem je voda převáděna do lužních lesů a je z něj uskutečňován odběr do závlahového kanálu K6 pro převod do Kyjovky. Celková délka kanálu je 5,689 km. Přívodní kanál – Teplý járek, včetně rozdělovacího objektu je ve správě Lesů, ČR.

Přívodní kanál K6 – Kanál K6 zajišťuje převod vody z Teplého járku do Kyjovky. Jeho délka je 1,945 km, kapacita kanálu je 1,6 m3/s. Vtok je hrazen tabulí, výpust do Kyjovky je hrazena také tabulovým stavidlem.

Významné vodní toky

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ze dne 23.5.2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků. Seznam vodních toků je uveden v Přílohách.

 

 

Přehled významných vodních toků

 


Kyjovka (4-17-01-068)
Morava (4-10-01-001)

 

Tabulka obsahuje údaje k 11.05.2018. Aktuální stav ověřte v databázi POVIS.
 

Další informace: Vodní toky

Soubor: b_char_hydro.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Hydrologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.01.18, publikována: 16.05.18