Osnova Zprávy o povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPřílohy > Dokumenty >

Osnova Zprávy o povodni

A. Identifikační údaje

Uvedou se základní identifikační údaje:

název obce, kde k povodni došlo,

datum vzniku a ukončení povodně,

vodní tok (toky), na nichž došlo k povodni,

kdo zprávu zpracoval,

datum zpracování zprávy.

B. Příčiny a průběh povodně

základní údaje o příčinách povodně (letní ze srážek, zimní apod.),

stav na vodních tocích před povodní (zanesený průtočný profil, v opravě apod.), popř. na vodních dílech,

průběh hydrologických jevů za povodně (vznik zátarasů, ucpání mostů, místní průlomové vlny, průběh ledových jevů apod.),

kulminační průtoky a čas kulminace průtoků (vycházet ze záznamů v povodňové knize),

zaplavená území (rozlišovat vylití z řeky, záplava ze přilehlých svahů, zaplavení spodní vodou),

ovlivnění průtoků vodními díly.

C. Provedená opatření

zhodnocení činnosti vlastních složek (hlásná služba, hlídková služba),

přehled dosažených a vyhlášených stupňů povodňové aktivity (čas a způsob vyhlášení, odvolání),

přehled přijatých opatření a zhodnocení jejich účinnosti,

zhodnocení provedených zabezpečovacích prací, jejich účinnost,

zhodnocení provedených záchranných prací, počet evakuovaných, zraněných, mrtvých,

přehled o vyžádané další pomocí,

zhodnocení spolupráce s ostatními povodňovými orgány, správcem toku, předpovědní službou apod.

zhodnocení komunikace a závad v komunikaci během povodně.

D. Rozsah a odhad výše povodňových škod

rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku obce (věcný popis),

rozsah a odhad výše povodňových škod na majetku ostatních (správců komunikací, sítí apod.),

rozsah a odhad výše povodňových škod na soukromém majetku

náklady na provádění zabezpečovací a záchranné práce uložené povodňovým orgánem obce,

E. Návrh opatření k odstranění následků povodně

Návrhy na odstranění bezprostředních následků povodně:

čištění koryta, čištění studní,

odčerpávání vody ze zaplavených prostor,

obnovení dodávek pitné vody, elektrické energie, plynu,

obnovení dopravní obslužnosti.

F. Návrh opatření pro zlepšení protipovodňové ochrany

návrhy na investiční výstavbu proti zabránění vzniku povodňových škod při další povodni,

návrh na zlepšení organizační činnosti (hlídková, hlásná, předpovědní služby, součinnost s ostatními povodňovými orgány, se správcem toků, zlepšení komunikace). Tyto návrhy realizovat při aktualizaci povodňového plánu.

G. Přílohy

tabulky, grafy,

fotografie,

videozáznamy

Soubor: x_osnova_zpravy.htm


Přílohy > Dokumenty > Osnova Zprávy o povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 11.05.18, publikována: 16.05.18