- A -

Adamov - pk 

IconHlásná povodňová služba
IconPovodňové komise
IconČinnost členů povodňové komise
IconČinnost ostatních členů
IconIdentifikace pracoviště povodňové komise
IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

ADAVAK, s.r.o.

Adobe

Adobe Reader

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

aktualizovat podklady

- B -

Bílovice nad Svitavou - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

Bleskové povodně - tabulka

IconOhrožení přívalovými srážkami
IconOhrožení přívalovými srážkami

- C -

CDS - mapa povodňového nebezpečí

CDS - mapa povodňových riziků

CDS - mapa rozlivů

- Č -

Česká inspekce životního prostředí

IconDůležité organizace
Iconvýpisy podle kategorií

Český hydrometeorologický ústav

ČHMÚ

ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

- D -

Data o objektech

Data o subjektech

Dokumenty (POVIS)

Doprava - mapa

Dopravní omezení

Dopravní omezení - objížďky

Dopravní služby

Důležité organizace - mapa

- E -

E.ON Distribuce, a.s.

EU: GDPR

Evakuační místa

IconEvakuace osob
IconEvakuační místa

Evidenční listy hlásných profilů

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconPodle hlásných profilů
IconLokální varovné a výstražné systémy
IconHlásné profily

- F -

Fakultní nemocnice Brno

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

- G -

GDPR

- H -

Hasičský záchranný sbor

Hlásné profily - mapa

Hlásné profily - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconPodle hlásných profilů
IconLokální varovné a výstražné systémy
IconHlásné profily

Hygienické stanice

HZS - Územní odbor Blansko

HZS Jihomoravského kraje

- I -

informace - telefon

Innogy, s. r. o.

- J -

Java

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

JSDHO Adamov

- K -

Kategorie organizací

Kontakty

kontakty - důležité organizace

kontakty - povodňové komise

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kritická místa

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

Křtiny (městys) - pk 

IconPovodňové komise
IconAbecední seznam PK

- L -

Ledové jevy - tabulka

Lesy ČR, s. p. - ST - oblast povodí Dyje, Brno

- M -

Městský úřad Blansko

Metodické pokyny

Ministerstva

Ministerstvo životního prostředí

Místa omezující odtokové poměry

IconMísta omezující odtokové poměry
IconMísta omezující odtokové poměry

MRS  MO Adamov [46-01]

- N -

Nařízení vlády

Nebezpečné objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Neprůjezdné komunikace

Normy

- O -

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Objekty dPP - mapa

Objížďky

Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

Oblastní spolek ČČK Blansko

Odborné subjekty

Odvětvové normy

Ohrožené objekty - tabulka

IconCharakteristika ohrožených objektů
IconOhrožené objekty

Ohrožující objekty - tabulka

IconOhrožující objekty
IconOhrožující objekty
IconKontaminovaná místa a skládky

Organizace podle vybraných kategorií

ORP Blansko - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

ORP Šlapanice - pk 

- P -

Podniky povodí

Policie

Policie ČR, Územní odbor Blansko

poruchy - telefon

Postupové doby - mapa

použité zkratky

Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

Povodí Moravy, s.p. - vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje

Povodí Moravy, s.p. - závod Dyje, provoz Blansko

Povodňová komise Jihomoravského kraje - pk 

IconNadřízené povodňové komise
IconAbecední seznam PK

Povodňové plány vlastníků nemovitostí - souhrn

Protipovodňová opatření - mapa

Předmět editoru dat

Předpisy

Přívalové povodně - tabulka

IconOhrožení přívalovými srážkami
IconOhrožení přívalovými srážkami

- R -

Reader

Rozvodné sítě

Rybářské organizace

- S -

schválení PP

souhrnná zpráva po povodni

soulad

SPA na hlásných profilech - tabulka

IconHlásné profily a jejich kategorie
IconEvidenční listy hlásných profilů
IconPodle hlásných profilů
IconLokální varovné a výstražné systémy
IconHlásné profily

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic

Správci drobných vodních toků a nádrží

Správci nemovitostí

Správci vodovodů a kanalizací

spuštění programu

IconExport dat pro povodňové plány
IconNápověda

Srážkoměrné stanice - tabulka

IconSrážkoměrné stanice
IconPodle dešťových srážek
IconSrážkoměrné stanice

stanovisko správce povodí

Státní plavební správa

- Š -

Školy a školní jídelny

- T -

Technické služby

Telekomunikace

tiráž

tísňová volání

Typy datových dotazů

- U -

Ubytování a stravování

ukázky dPP

Uživatelská mapa

- V -

Veřejná správa

Veterinární asanační podniky

Veterinární správa

Vodárenská akciová společnost, a.s. - divize Boskovice

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Vodní toky - tabulka

Vodní toky a díla - mapa

Vodní toky ISVS - tabulka

Vojenská velitelství a úřady

Vyhlášená záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Vyhlášky

Významné vodní toky - tabulka

- Z -

Základní mapa

Zákony

Záplavová území - mapa

Záplavová území - tabulka

IconStanovená záplavová území
IconZáplavová (zátopová) území

Zásobování

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

Zdravotnictví

zkratky