Podle dešťových srážek

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Stanovení stupňů povodňové aktivity >

Podle dešťových srážek

Stanovení limitů pro vyhlašování SPA podle spadlých srážek je vhodné pro povodí těch toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech s krátkou dobou koncentrace povodně, kdy čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny. V takových případech je možné velmi přibližně odhadnout vznik situace, odpovídající SPA podle množství spadlých srážek a povodí. Přibližný odhad odezvy povodí na spadlé srážky je možný pouze pro dešťové srážky v letním období (při srážkách do sněhu nebo na zamrzlou půdu tyto limity neplatí).

Směrodatné limity pro SPA jsou vázány na denní nebo kratší úhrny naměřených srážek ve srážkoměrných stanicích v zasaženém území. Tyto stanice provozuje ČHMÚ, správci povodí, případně obce nebo jiné subjekty jako součást LVS.

Doporučené směrodatné limity srážek pro SPA jsou uvedeny v Odborných pokynech. Tyto obecně doporučené směrodatné limity jsou hrubě orientační, protože povodňová účinnost srážky je silně ovlivněna místními podmínkami (velikost, tvar a sklon povodí, druh pokryvu, nasycení půdy). Na základě těchto doporučení je možno stanovit konkrétní limity srážek pro dané území, které budou uvedeny v povodňových plánech.

Překročení směrodatných limitů srážek má především aktivovat povodňové orgány a uvést do pohotovosti složky IZS. Další činnost by měla spočívat v okamžitém prověření situace na vodních tocích. Vyhlášení SPA se doporučuje až při prokazatelném nástupu povodně podle stavů v hlásných profilech na vodních tocích nebo podle terénního šetření. Rovněž vyhlášení SPA podle množství předpovídaných srážek je problematické, protože meteorologická předpověď zatím nedokáže přesně a spolehlivě centra očekávaných srážek umístit, zejména v případě lokálních přívalových srážek.

Indikátor přívalových povodní (anglicky Flash Flood Guidance) je součást webové aplikace HPPS, která může poskytnout povodňovým orgánům a provozovatelům LVS odhad aktuálních směrodatných limitů pro nebezpečné přívalové srážky. Aplikace průběžně podle spadlých srážek simuluje nasycenost území a udává velikost potencionálně nebezpečné 1, 3 nebo 6 hodinové srážky, která by v daném území způsobila povodeň. Výstup je prezentován ve formě gridové mapy v rozlišení 3x3 km.

hmtoggle_arrow1ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

 

Srážkoměry

Aktuální stavy: srážkoměrné staniceradarhlásné profilyhlásné profily s předpovědí

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán města Adamov

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 

 


hmtoggle_arrow1Bukovinka
hmtoggle_arrow1Skrchov
hmtoggle_arrow1Sloup
hmtoggle_arrow1VD Boskovice
hmtoggle_arrow1VD Letovice

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 5 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 19.05.2020
 

Soubor: b_stanoveni_spa_srazky.htm


Věcná část > Stanovení stupňů povodňové aktivity > Podle dešťových srážek

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 28.05.2014, publikována: 19.05.2020