Povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Povodňové komise

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit PK, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada.

Rada města Adamova na své 3. schůzi dne 30. 11. 2010 dle ust.  § 78 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, zřídila Povodňovou komisi města Adamova a jmenovala předsedy a její členy. Předsedou povodňové komise je starosta. Komise zasedá v budově Městského úřadu, Pod Horkou 2, Adamov. Povodňovou komisi města Adamova svolává předseda (místopředseda) PK zpravidla před vyhlášením 2. SPA ve správním obvodu obce.

PK zodpovídá za včasné varování obyvatelstva. Varování obyvatelstva je zabezpečeno pomocí Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) a pomocí tlampačů. K osobnímu vyrozumění obyvatelstva se v ohrožených oblastech využije i Hlídková služba.

PK dále informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí, vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, organizuje, řídí a koordinuje opatření na ochranu před povodněmi a další činnosti spojené s povodňovou situací (evakuace, náhradní zásobování, doprava, zdravotní péče). V případě potřeby Povodňová komise vyžádá od orgánů, právnických i fyzických osob osobní a věcnou pomoc.

PK může po dobu povodně uplatňovat mimořádné pravomoci – činit opatření a vydávat operativní příkazy k zabezpečení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů. V takovém případě musí PK neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do Povodňové knihy. Na vydávání těchto příkazů se nevztahuje správní řád. Mimořádné pravomoci povodňové komise začínají vyhlášením 2. nebo 3. SPA a končí odvoláním těchto stupňů.

PK obce může požádat Povodňovou komisi ORP o převzetí řízení ochrany před povodněmi. Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle krizového zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění, přejímá na celém území, pro které je krizový stav vyhlášen, řízení ochrany před povodněmi orgán, který k tomu je podle tohoto zákona příslušný.

 


hmtoggle_arrow1Adamov

 

 

Další informace: Kontaktní údaje povodňových komisí

Soubor: c_pk.htm


Organizační část > Povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020