Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Titulní list

logo_opzp

Povodňový plán města Adamov

Obec s rozšířenou působností:

Blansko

Kraj:

Jihomoravský kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň

Městský úřad Blansko, Odbor životního prostředí

Povodňová komise

Adamov

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83 písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy, s.p.
Dne: 29.10.2013 č.j. PM045229/2013-219/To

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Blansko dne: 27.11.2013 pod č.j.: MBK 36188/2013

Podpis: Ing. Pavel Konečný - vedoucí odboru životního prostředí

Schválení povodňového plánu:

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 19.05.2020

 

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 19.05.2020, publikována: 19.05.2020