Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů – přirozená povodeň, nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle – zvláštní povodeň.

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň rozhoduje vodoprávní úřad, je-li splněna některá z těchto podmínek.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,

vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Výskyt povodní v povodí

Přirozená povodeň

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčinami

Zvláštní povodeň

Ohrožené objekty

Ohrožující objekty

Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa omezující odtokové poměry

Historické povodně

Protipovodňová opatření (realizovaná)

 

Soubor: b_druhy.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18