Výskyt povodní v povodí

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Výskyt povodní v povodí

Mikulčice spadají do oblasti s potenciálně významným povodňovým rizikem. Hlavním povodňovým nebezpečím pro obec je řeka Kyjovka a Morava.

Při dlouhotrvajících srážkách se povodňové vody z řeky Kyjovky a Moravy mohou dostat až k zastavěnému území obce (nad Q100) nebo prolomením ochranných hrází. Z hlediska výskytu povodní je na území obce nebezpečná zejména taková situace, kdy Kyjovka vybřeží a to v důsledku extrémní povodně (nad Q100), nebo v případě zvláštní povodně (např. viz povodeň červenec 1997 – protržení hráze odlehčovacího ramene Kyjovky u Lužic). Vybřežená voda pak ohrožuje vše, co stojí v cestě: mosty, mostky, propustky, místní komunikace, zahrady, domy, hospodářské objekty, garáže, kanalizaci apod. Nejvíce ohroženy jsou podsklepené objekty, případně objekty s garáží pod úrovní terénu. Zpravidla dojde k zatopení podúrovňových částí objektu.

Po vybudování ochranných hrází na Kyjovce v r. 2001 nedošlo k vybřežení Kyjovky směrem k zástavbě. Při velkých vodách mohou být zaplaveny zemědělské pozemky mezi Moravou a Kyjovkou.

Nejčastěji se vyskytující povodně lze rozdělit do několika hlavních typů:

Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky Tyto povodně se vyznačují velkým rozsahem a delší dobou trvání s ohrožením rozsáhlých území. Nedosahují většinou extrémních kulminací průtoků, objemy povodňových vln jsou však značné. Nebezpečí těchto povodní stoupá při kumulaci tání a teplých jarních dešťových srážek.

Ve správním území obce Mikulčice mohou tyto povodně způsobit zvýšený průtok v řece Moravě a Kyjovce.

Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Tyto povodně zasahují rozsáhlá území nejen ORP, ale celých povodí, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln, především na větších tocích. Zpravidla jsou předpovězeny meteorologickou službou a v našich podmínkách nebývají časté, způsobují však největší škody. K vybřežení dochází při povodňových situacích vzniklých v důsledku srážek výše v povodí. Tento typ povodně je pro obec velmi pravděpodobný, problémy se mohou vyskytnou na řece Moravě a Kyjovce.

Letní povodně přívalové způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv i mimo vodní toky a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně). Tyto povodně zasahují obvykle území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence.

Tento typ povodně se může vyskytnout na toku Kyjovka. Na řece Moravě nemohou lokální přívalové deště vyvolat větší povodeň. Dále mohou přívalové srážky způsobit lokální stékání vod z polí severozápadně nad obcí do intravilánu obce a zaplavovat místní komunikace.

Zimní povodně způsobené ledovými jevy např. tzv. ledové nápěchy, ledové zácpy se vyskytují na tocích i při relativně menších průtocích, vyskytují se v úsecích náchylných ke vzniku ledových jevů. Tyto povodně nebývají způsobeny zvýšenými průtoky, ale ucpáním průtočného profilu toku ledem, ledovou tříští, ledovými krami apod.

Ledové jevy se ve správním území nevyskytují.

Soubor: b_druh_vysk.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Výskyt povodní v povodí

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18