Přirozená povodeň

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Přirozená povodeň

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst. 1 vodního zákona nebo povodňovými orgány, zejména při:

déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů;

dosažení směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Rozsah ohrožení při přirozené povodni vyplývá ze závěrů terénního šetření, které provedl  zpracovatel digitálního povodňového plánu. Tyto poznatky byly porovnány s rozsahem záplavových území Moravy a Kyjovky. Pro posouzení rozsahu území postiženého povodněmi se také vycházelo ze znalostí o historických povodních. V rámci terénního šetření byla pořízena podrobná pozemní fotodokumentace.

Soubor: b_druhy_prirozene.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Přirozená povodeň

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18