Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část >

Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Povodeň je definována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (SPA) a končí odvoláním třetího SPA, není-li v době odvolání třetího SPA vyhlášen druhý SPA. V tom případě končí odvoláním druhého SPA. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí SPA, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto SPA podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň rozhoduje vodoprávní úřad, je-li splněna některá z těchto podmínek,.

Za nebezpečí vzniku povodně se považují situace zejména při:

dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

déletrvajících vydatných srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů,

vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

 


Výskyt povodní v povodí

Přirozená povodeň

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými příčnami

Ohrožené objekty

 Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

Ohrožující objekty

Místa ohrožená přívalovou (bleskovou) povodní

Místa omezující odtokové poměry

Historické povodně

Protipovodňová opatření

 

Soubor: b_druhy.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17