Výskyt povodní v povodí

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi >

Výskyt povodní v povodí

Největší povodňové nebezpečí na správním území obce Suchov způsobují toky Suchovský potok, Doubrava a Šumárník protékající obcí, kdy především v dolní části obce Suchov směrem k obci Blatnička dochází při přívalových srážkách k rozvodnění a vybřežení těchto toků. Ty vedou částečně zahradami rodinných domů a jsou často svépomocí zatrubněny. Tyto toky se navíc stékají v dolní části obce, kde jsou jejich úseky rovněž několikrát zaklenuty do potrubí. Kapacita potrubí je při enormních deštích nedostatečná, povrchové vody nesoucí různé plaveniny, i ze zahrad, zaplavují komunikaci a veřejná prostranství, jsou ohrožovány i obytné budovy. Povrchová voda se dostává zpět do otevřeného koryta až na okraji obce.

Jižní částí správního území obce protékají Velička a tok Kazivec, které rovněž při přívalových srážkách či dlouhotrvajících deštích vybřežují z koryta.

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; tyto povodně se vyskytují nejvíce na podhorských tocích a postupují dále i v nížinných úsecích větších toků.

Pravděpodobný druh povodně, kdy vzhledem k členitému reliéfu správního území obce je potřeba s tímto druhem povodní počítat při větších zimách, kdy může z kopcovitého terénu při výraznějším oteplení a následném tání sněhu odtékat voda rychle do údolí.

Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; Tyto povodně zasahují rozsáhlá území, obvykle s extrémními průtoky i značnými objemy povodňových vln. Vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích.

Velmi pravděpodobný druh povodně především v jižní části území na Veličce a jejích přítocích.

Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně). Tyto povodně zasahují obvykle území s katastrofálními důsledky a velice rychlým průběhem. Průtoky dosahují extrémních hodnot při menším objemu povodňové vlny, těžko se předpovídají a většinou je nezachytí ani hlásný a varovný systém, proto se opatření soustředí především na oblast prevence.

Nejčastější typ povodně ve správním území obce Suchov, především v jeho severní části v samotné obci Suchov na Suchovském potoku a tocích Šumárník a Doubrava.

Zimní povodně způsobené ledovými jevy  - ve správním území obce se nevyskytují.

Soubor: b_druh_vyskyt.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Výskyt povodní v povodí

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17