Povodňové prohlídky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Povodňová opatření >

Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky.

Povodňové prohlídky zabezpečuje na území města Adamova předseda Povodňové komise, popřípadě místopředseda Povodňové komise. Prohlídkou může být pověřen i Městský úřad v Adamově, Odbor kanceláře tajemníka, pracovník oddělení ochrany přírody a krajiny.

Povodňové prohlídky se provádějí jednou ročně, a to na jaře (březen/duben), za účasti správce příslušného toku.

Zaměření povodňových prohlídek na:

stav a kapacitu koryt vodních toků Křtinského potoka a řeky Svitavy, ochranných hrází, objektů, mostních objektů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech,

kontrolu stavu koryt, příčných překážek a nedovolených zásahů do koryta vodního toku,

přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna, apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.,

přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi) ropných produktů, chemikálií apod., které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni,

umístění plotů a ohrad všech druhů,

plovoucí objekty (karavany, dřevníky apod.) a jejich zajištění.
 

Z prohlídek zpracovávají povodňové orgány zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např.  fotografie, videozáznam). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost vodoprávní úřad rozhodnutím.

Soubor: b_poop_prohlidky.htm


Věcná část > Povodňová opatření > Povodňové prohlídky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020