Hlásná povodňová služba

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásná povodňová služba

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizuje a řídí povodňový orgán obce (město Adamov) a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Předpovědní a hlásná povodňová služba je na území města Adamova organizována následovně:

Varování od ČHMÚ Brno, Povodí Moravy s.p., cestou PK obce s rozšířenou působností Blansko nebo HZS Jihomoravského kraje a jeho územní odboru,

informace od obcí Křtiny a Blansko,

zpráva o nebezpečí povodně z  „Hromadných sdělovacích prostředků“,

zpráva o nebezpečí povodně od obyvatel, kteří jsou v blízkosti vodních toků nebo vodních děl,

hlášení od příslušníků JSDHO Adamov.

Hlídková a hlásná služba sleduje vývoj povodňové situace a zjišťuje údaje potřebné k výkonu hlásné služby pro povodňovou komisi města Adamova, kterým podává průběžné zprávy o stavu sledovaných vodních toků. Hlídkovou a hlásnou službu na k.ú. města Adamova zajišťuje předseda, respektive místopředseda Povodňové komise. Zprávy předávají veliteli JSDHO a jeho prostřednictvím povodňové komisi města Adamova, která spolupracuje s povodňovými komisemi dalších subjektů. Pro zajištění nutných opatření a monitoringu je JSDHO Adamov oprávněna ke vstupu do průmyslové zóny.

rozhodný vodočet hlásného profilu „C“ v km 24,75 na toku řeky Svitavy je umístěn na levém břehu na pilíři silničního mostu,

pomocný vodočet tvoří nejnižší bod vozovky a kolejí v prostoru budov č. 15 a č. 16 – provoz P1 (výšková budova u tunelu směr Blansko),

na toku Křtinského potoka je vodočet u budovy č. 42 a v prostoru stavidla před budovou č. 37.

Další informace: Hlásné profily

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Průvodce informacemi Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ

V Průvodci naleznete přehled informačních zdrojů, popis a úskalí používaných předpovědních technik, interpretaci předpovědí, nové trendy v operativní (předpovědní) hydrologii a vyhodnocení hydrologických předpovědí. Průvodce rozdělen do tří sekcí:

Průvodce informacemi HPPS pro veřejnost

Průvodce informacemi HPPS pro povodňové orgány

Průvodce informacemi HPPS pro vodohospodáře

 

 

Vyhodnocení hydrologických předpovědí je v samostatné sekci. Obsahuje přehled vydaných předpovědí, jejich statistické zpracování a také povodňové zprávy z významných povodní posledních let.

Vyhodnocení hydrologických předpovědí

Povodňové zprávy

 

Soubor: b_hps.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.03.2018, publikována: 19.05.2020