Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Titulní list

logo_opzp_2016

Povodňový plán obce Suchov

Obec s rozšířenou působností:

Veselí nad Moravou

Kraj:

Jihomoravský kraj

Vodoprávní úřad:

MěÚ Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování

Povodňový orgán v době mimo povodeň

...

Povodňová komise

Povodňová komise obce Suchov

 
 

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy
Dne: 31.08.2017 č.j. PM045964/2017-419/To

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování

Podpis: Ing. Bc. Jiří Janoška

Dne: 20.09.2017 č.j. MVNM/26350/2017

Schválení povodňového plánu:

Podpis: Obec Suchov

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 05.10.2017

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17