Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožené objekty >

Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

V rámci zpracování povodňového plánu byli obesláni majitelé ohrožených objektů pro tvorbu povodňových plánu vlastníků nemovitostí.  Údaje jsou sumarizovány v on-line aplikaci. http://ppvn.hydrosoft.cz V digitálním povodňovém plánu jsou k dispozici pouze v neveřejné verzi.

Majitelé nemovitostí si mohou formulář povodňového plánu vlastníka nemovitosti stáhnout v příloze povodňového plánu (sekce Dokumenty)

Vodní zákon ukládá všem fyzickým a právnickým osobám, které jsou zvláště ohroženy povodněmi, tedy těm, které vlastní nemovitosti v záplavových územích nebo jejichž nemovitosti mohou ohrozit průběh povodně, povinnost zpracovat povodňový plán opatření na ochranu svých pozemků nebo staveb před povodněmi a předložit jej příslušné obci k zajištění souladu s povodňovým plánem této obce. Výjimečně, v pochybnostech, rozhoduje o rozsahu této povinnosti, na návrh těchto fyzických nebo právnických osob, příslušný vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.

Soubor: Povodnove-plany-vlastniku-nemo.htm


Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Ohrožené objekty > Povodňové plány vlastníků nemovitostí (PPVN)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.01.18, publikována: 16.05.18