Základní oblasti odpovědnosti povodňové komise obce

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Činnost a jednání povodňové komise  >

Základní oblasti odpovědnosti povodňové komise obce

Povodňová komise obce Mikulčice je odpovědná za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace

Předpovědní a hlásné službě (ČHMÚ Brno, VH dispečink Brno, Povodí Moravy s.p.).

PK předává informace hlídkové služby občanům a firmám. Tyto informace je nutné předávat také vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy s.p., Brno a obcím níže po toku.

Povodňová komise obce Mikulčice má v rámci své činnosti ještě další povinnosti:

Odpovědnost za vnitřní organizaci

Zajištění vozidel obce pro potřeby povodňové komise.

Zajištění pracovních pomůcek (papír, psací potřeby, kalkulačky atd.).

Zajištění mobilních telefonů (pro členy povodňové komise).

Zajištění občerstvení a stravování (pro členy povodňové komise).

Odpovědnost za zajištění ochrany energií a spojů

Spolupráce se správci energetických a spojových sítí a pomoc při opravách.

Odpovědnost za zajištění zásobování pitnou vodou

Monitorování stavu v zásobování vodou.

Spolupráce s dodavatelem pitné vody.

Pomoc při zajišťování oprav a nouzové zásobování vodou.

Odpovědnost za zajišťování zdravotního a hygienického zabezpečení

Monitorování postižených nemovitostí z hlediska zdravotního a hygienického.

Spolupráce a pomoc orgánům zdravotní a hygienické služby.

Organizování převozu nemocných a raněných občanů.

Odpovědnost zajišťování dopravní obslužnosti a zásobování obyvatel

Monitorování průjezdnosti komunikací.

Organizování objízdných tras z postižených oblastí na obecních komunikacích.

Spolupráce s Policií ČR a Krajskou správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, o.p., při organizování uzavírek a objízdných tras.

Zajišťování náhradního zásobování potravinami a humanitární pomocí.

Odpovědnost za zajišťování evakuace a náhradní ubytování obyvatel

Vyrozumění obyvatel o evakuaci, předání pokynů k zabezpečení objektů.

Prověření určených evakuačních a přijímacích středisek.

Zjišťování počtu občanů, které je nutno evakuovat dle evakuačního plánu.

Zajištění vozidel pro evakuaci mimo území obce.

Evidence evakuovaných osob.

Odpovědnost za zajišťování pořádku a ochrany majetku

V postižených oblastech spolupráce s Policií ČR a Armádou ČR.

Odpovědnost za evidenční a dokumentační práce

Určení zapisovatele do povodňové knihy, nutnost zapisovat veškeré údaje o průběhu povodní, činnosti PK a ostatních účastníků povodňové ochrany, zabezpečovaných záchranných prací apod. včetně časových údajů a jmen,

Sběr podkladů pro hodnotící zprávu o povodňové situaci a pro dokladování majetkové újmy v důsledku činnosti nebo opatření uložených v době povodně.

Označování maximálních dosažených hladin (konečné označení dle TNV provede Povodí Moravy, s.p.)

Zakreslování rozlivů do map.

Fotodokumentace nebo video dokumentace povodňové situace.

Dle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, provádějí povodňové zabezpečovací práce správci vodních toků      a vlastníci (uživatelé) dotčených objektů podle vlastního posouzení, situace nebo na příkaz povodňové komise obce.  

Jedná se zejména o:

odstraňování překážek z kritických míst vodního toku,

odstraňování ledových celin a ucpání na vodním toku (propustky),

ochrana břehů před působením povodňových průtoků,

opatření proti protržení hrází,

provizorní uzavírání protržených hrází,

instalace protipovodňových zábran,

opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizace,

opatření k omezení znečišťování vody.

Povodňové záchranné práce zajišťuje povodňový orgán ve spolupráci s ostatními účastníky ochrany před povodněmi, zejména složkami IZS.

Každý vlastník nemovitosti, je povinen umožnit vstup (vjezd) na své pozemky a do objektů těm, kteří řídí, koordinují nebo provádějí zabezpečovací práce nebo záchranné práce, přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých sil a možností osobní a hmotnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů zejména:

poskytnout dopravní a mechanizační prostředky, pohonné hmoty, nářadí a jiné potřebné prostředky,

odstraňovat překážky, které mohou bránit průtoku a trpět odstraňování staveb nebo jejich častí,

účastnit se podle svých možností a sil zabezpečovacích a záchranných prací k ochraně před povodněmi.

Majetkovou újmu vzniklou v důsledku nařízení Povodňové komise obce Mikulčice v době povodně je nutno dokladovat.

Soubor: c_zak.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise  > Základní oblasti odpovědnosti povodňové komise obce

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18