Činnost PK při jednotlivých SPA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Činnost a jednání povodňové komise  >

Činnost PK při jednotlivých SPA

Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni povodňové aktivity, a to zahájením činnosti hlídkové a hlásné povodňové služby podle Evidenčních listů na hlásných profilech.

Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA na hlásných profilech svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Vyhlášení 2. a 3. SPA a dalších informace o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce prostřednictvím obecního bezdrátového rozhlasu, hlídkové služby (pomocí megafonu) a mobilních telefonů.

Hlídková služba sleduje vodní stavy ve všech hlásných profilech na území obce a v hlásných profilech směrodatných pro obec. Dále stav koryta v místech omezující odtokové poměry a místa začínajícího přelévání hrází, především koryto a hráze Kyjovky a stav hradítek na drobných vodotečích Těšický potok a Trhaniskový příkop ústících do Kyjovky.

1.stupeň povodňové aktivity – STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Tento stupeň se zpravidla veřejně nevyhlašuje.

2.stupeň povodňové aktivity – STAV POHOTOVOSTI - se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle z hlediska jeho bezpečnosti. Je-li vývoj povodně velmi rychlý, provede se vyhlášení III. stupně PA

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toků.

Prověření spojení na PK – Lužice, Hodonín, Moravská Nová Ves a PK ORP Hodonín.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace

Svolání povodňové komise dle uvedeného seznamu (případně jen její části).

Jmenování členů a nastavení směn hlídkové služby.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, sms nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem).

Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil    a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob. Vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, došlých                  a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).

3.stupeň povodňové aktivity – STAV OHROŽENÍ - se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení života a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce Mikulčice zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toků.

Prověření spojení na PK  – Lužice, Hodonín, Moravská Nová Ves a PK ORP Hodonín.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, sms nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem).

Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích.  Nařízení evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Aktivace evakuačních prostor v případě nařízené evakuace nebo v případě negativní srážkové prognózy.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, příchozích a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace svolá předseda nebo místopředseda povodňové komise přizvané osoby komise.

Vyústění drobných toků do Kyjovky - do Kyjovky ústí vodoteče Tešícký potok a Trhaniskový příkop. Obě výusti těchto přítoků jsou opatřeny hradítky (Tešícký potok - hradítko o průměru 1000 mm, Trhaniskový příkop – hradítko o průměru 1200 mm), jež lze v případě zvýšení hladiny Kyjovky a následného uzavření zabránit zaplavení obytných částí obce Mikulčice. Do těchto přítoků je rovněž odlehčována kanalizace v obci a za povodně tak může docházet ke zpětnému vzdutí v kanalizaci a zatápění odkanalizovaných objektů (sklepů rodinných domků, garáží ap). Mimo to ústí do Kyjovky výústní objekt kanalizace z místní ČOV.

Soubor: c_cinn.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise  > Činnost PK při jednotlivých SPA

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18