Zákonné povinnosti povodňové orgánu obce

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Činnost a jednání povodňové komise  >

Zákonné povinnosti povodňové orgánu obce

Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi ( §78 zákona č. 254/2001 Sb.)

potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,

zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,

provádějí povodňové prohlídky,

zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,

prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,

vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů       a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,

zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,

zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,

vedou záznamy v povodňové knize.

Soubor: c_za.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise  > Zákonné povinnosti povodňové orgánu obce

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18