Hlásná služba při přívalových povodních

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Hlásná povodňová služba >

Hlásná služba při přívalových povodních

Hlásná služba při přívalových povodních je do značné míry vázána na aktivity místních povodňových orgánů obce a ORP. Ve všech obcích, kde podle zkušeností k přívalovým povodním dochází nebo je lze podle místních podmínek předpokládat, má povodňový orgán instruovat občany o tomto nebezpečí a ustavit způsob hlášení pro případ jejich zjištění.

V případě obdržení PVI od ČHMÚ na nebezpečí přívalových srážek nebo povodní v dané oblasti má povodňový orgán ustanovit hlídkovou službu. Jako kritérium nebezpečnosti může použít například laické měření srážek (více než 50 mm v době kratší než 6 hodin), nebezpečné vybřežení místní vodoteče, ucpání propustku nebo mostu, případně jiné místně vypozorované jevy.

hmtoggle_plus1ČHMÚ: indikátor přívalových povodní

Pokud obec provozuje lokální výstražný systém nebo jednotlivé doplňkové hlásné profily kategorie C, zakládá prioritně hlásnou povodňovou službu na informacích z těchto systémů. V případě zjištění přívalové povodně musí povodňový orgán obce okamžitě prověřit a vyhodnotit situaci a v případě nebezpečí varovat obyvatelstvo a právnické osoby ve své působnosti. Dále má informovat obce ležící níže po vodním toku a povodňový orgán ORP.

Další informace: Aktuální stavy srážkoměrů

 

Soubor: b_hps_privalove.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Hlásná služba při přívalových povodních

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17