Hlásné profily a jejich kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Hlásná povodňová služba >

Hlásné profily a jejich kategorie

Základem pro výkon předpovědní a hlásné služby je soubor hlásných stanic – hlásných profilů. Hlásný profil je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. Hlásné profily na tocích jsou dle významu a provozovatele rozděleny do tří kategorií A, B, C.

Soubor hlásných stanic – hlásných profilů kategorie „A“ a „B“, je tvořen vybranými limnigrafy, vodohospodářskými díly, srážkoměrnými stanicemi a profesionálními meteorologickými stanicemi. Sběrným a vyhodnocovacím centrem systému je ČHMÚ a vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p.

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí.

Doplňkové hlásné profily kategorie B doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo správce povodí, ostatní provozují místně příslušná města,

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.

Doporučené minimální vybavení hlásného profilu kategorie C je vodočetná lať nebo alespoň 3 značky vodních stavů (např. na pilíři mostu) odpovídající směrodatným limitům pro SPA s barevným rozlišením (1. SPA – zelená, 2. SPA – žlutá, 3. SPA – červená) nebo s římskými číslicemi. Vybavení hlásného profilu kategorie C zajišťuje jeho provozovatel. Hlásné profily kategorie C zřizují a provozují obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí.

Téměř všechny hlásné profily kategorie A a B jsou vybaveny automatickým přenosem dat. Nově instalované profily C mají zpravidla také online měření hladiny.

Před vyhlášením stupňů povodňové aktivity na základě online měření z hlásných profilů je nutné se přesvědčit, že výška hladiny vody v místě vodočtu není ovlivněna překážkou, nánosem, zámrzem, ledovou zácpou a podobně a tu podle možnosti odstranit.

 

Aktuální stavy: hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán obce Suchov

 

Přehled hlásných profilů

 


Kazivec: ř.km 1,25: C: H Trnovský Mlýn (Kazivec)
Velička: ř.km 33,53: C: H Čerešnické mlýny (Velička)
Velička: ř.km 28,163: C: Javorník (Velička)
Velička: ř.km 27: B: Velká nad Veličkou

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 4 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: b_hps_hp.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Hlásné profily a jejich kategorie

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 30.06.17, publikována: 05.10.17