Stanovená záplavová území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Stanovená záplavová území

Pojem „záplavová území“ je zaveden ustanovením § 66 vodního zákona. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány hlavních povodí a s plány oblastí povodí. V zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. Periodicita povodně 5, 20 a 100 let značí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20 a 100 let.

Všechna stanovená, zrušená i zpracovaná záplavová území jsou shromažďována Ministerstvem životního prostředí ČR, jako ústředním povodňovým orgánem. Platná záplavová území jsou zobrazena v grafické části povodňového plánu (případně v Povodňovém plánu ČR).

Záplavové území na správním území obce je stanoveno pouze pro tok Velička. Záplavové území zasahuje do místních částí Suchovské Mlýny, Záměčnické Mlýny a Podhajské Mlýny, kde se některé budovy nacházejí na hranici či uvnitř Q20 a Q100.

 

Výpis z registru záplavových území pro Suchov platná / zrušená rozhodnutí

 


Velička: 0-36.734

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 05.10.2017
 

Soubor: b_char_zu.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Stanovená záplavová území

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 07.09.17, publikována: 05.10.17