Hydrologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Hydrologické poměry

Řešené území přísluší hydrograficky do povodí řeky Moravy. Správní území obce je rozděleno do povodí dvou toků:

Severní část k.ú. Suchov s obcí Suchov spadá do povodí Svodnice, která se vlévá zleva do Moravy severně od Veselí nad Moravou. Tato část je odvodňována Suchovským potokem (číslo povodí 4-13-02-0130) a jeho přítoky, menší část na západě náleží k povodí Bozatínského potoka (číslo povodí 4-13-02-0140). Samotná Svodnice protéká na správním území obce jen krátce SV směrem od intravilánu obce mimo zastavěné území.

Jižní část území kolem Suchovských Mlýnů spadá do povodí Veličky (4-13-02-0370 a 4-13-02-0350), která se vlévá zleva do Moravy severně od Strážnice, a přilehlého potoka Kazivce (4-13-02-0360), ten se vlévá zprava do Veličky v oblasti Suchovských Mlýnů. Do Veličky se ještě zleva v oblasti Zámečnických Mlýnů vlévá Lhotský potok.

ČHP

Název toku

Plocha dílčího povodí

Pozn.

4-13-02-0350

Velička

26,83 km2

Jižní část správního území

4-13-02-0370

Velička

10,78 km2

Jižní část správního území

4-13-02-0360

Kazivec

11,32 km2

Střední část správního území

4-13-02-0130

Svodnice

16,71 km2

Severní část správního území

4-13-02-0140

Bozatinský potok

10,92 km2

Západní část správního území

Tab. 2: Dělení správního území na povodí IV. Řádu

Velička – Velička pramení na západním úbočí hory Velká Javořina (970 m n. m.) v nadmořské výšce okolo 920 m. Nejprve směřuje hlubokým zalesněným údolím na severozápad. U osady Vápenky přijímá zprava Kamenný potok a pokračuje dále na západ. Pod soutokem s Kazivcem se stáčí na jihozápad k Javorníku, kde přijímá zleva Hrubý potok. Odtud říčka směřuje na sever až severozápad přes Velkou nad Veličkou a Louku, kde se obrací na západ. Dále Velička protéká Lipovem a Tasovem, pod kterým přijímá zleva Kuželovský potok. Na dolním toku ve Strážnici se její tok kříží s Baťovým kanálem. Do Moravy se vlévá západně od Strážnice v nadmořské výšce 166 m. Povodí Veličky je poměrně velmi svažité, sklon nivelety se pohybuje v rozmezí 0,8 -7,6 %. Koryto tak podléhá erozivní činnosti jak ve dně, tak i ve svazích. Na toku jsou proto vybudovány kamenné stupně a dřevěné prahy z důvodů stabilizace.

Ostatní drobné toky

Ostatní toky v území jsou málo vodnaté toky s větším spádem, které vodu rychle dostávají do nižších rovinatějších částí území a při velkých deštích jejich hladiny stoupají až o 1,5m.

Významný vliv na vodní stavy ve Veličce mají její přítoky, jejichž vliv narůstá především při přívalových srážkách či jarním tání. Mezi jinými jmenujme např. Lhotský potok a potok Kazivec, který se při přívalových deštích vylévá z břehů a ohrožuje bytový dům a ovčín v blízkosti jeho toku.

Severní část obce je především ohrožena bleskovými povodněmi při přívalových srážkách a dlouhotrvajících regionálních srážkách. Vzhledem ke konfiguraci území (podlouhlý tvar zastavěného území s větším spádem mezi kopci), hrozí při větších deštích vybřežení z toků – Suchovský potok, Doubrava š Šumárník. Tyto toky vedou částečně zahradami rodinných domů a jsou často zatrubněny.

Název

ID dle DIBAVOD

ID dle CEVT

Povodí

Správce

Velička

409 290 000 100

10 100 094

Velička

Lesy ČR, s.p.,

Lhotský potok

409 290 005 400

10 190 168

Velička

Lesy ČR, s.p.,

bezejmenný

409 290 005 200

10 204 559

Velička

Lesy ČR, s.p.,

Kazivec

409 300 000 100

10 200 957

Kazivec

Lesy ČR, s.p.,

Svodnice

409 241 100 100

10 202 996

Svodnice

Lesy ČR, s.p.,

Suchovský potok

409 241 100 200

10 194 324

Svodnice

Lesy ČR, s.p.,

Šumárník (lp č.5 Suchovského p.)

409 241 100 300

10 193 605

Svodnice

Lesy ČR, s.p.,

Doubrava (lp č.6 Suchovského p.)

409 241 100 500

10 208 268

Svodnice

Lesy ČR, s.p.,

Tab. 3: Výčet některých toků ve správním území obce

Další informace: Vodní toky
Vodní díla

Soubor: b_char_hydro.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Hydrologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.07.17, publikována: 05.10.17