Předmluva

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 >

Předmluva

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje TNV 75 2931 z února 2001.

Souvisící normy

ČSN 75 0121 Vodní hospodářství – Terminologie vodních toků

ČSN 75 0124 Vodní hospodářství – Terminologie vodních nádrží a zdrží

ČSN 73 6516 Vodní hospodářství – Názvosloví hydrotechniky – Přehrady

ČSN 75 0123 Vodní hospodářství – Názvosloví hydrotechniky – Jezy

ČSN 75 0146 Lesnickotechnické meliorace – Terminologie

ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže

TNV 75 2102 Úpravy potoků

TNV 75 2103 Úpravy řek

TNV 75 2303 Jezy a stupně

TNV 75 2401 Nádrže a zdrže

Odvětvové technické normy TNV jsou dostupné v oddělení technické normalizace Hydroprojektu CZ a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4.

Souvisící předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona č. 300/2000 Sb.

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

Usnesení vlády č. 382 z 19. dubna 2000, Strategie ochrany před povodněmi

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb. a vyhlášky č. 267/2005 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění povodňových plánů, Věstník MŽP č. 7/2000

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby, Věstník MŽP č. 9/2005

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, Věstník MŽP č. 9/2005

Vypracování normy

Zpracovatel: HYDROPROJEKT CZ a.s., Praha, IČ 26475081, Ing. Libuše Kudrnová

Spolupráce: Ing. Jan Papež, fa KOORDINACE, IČ 64850587

Pracovník Ministerstva životního prostředí: Ing. Josef Reidinger

Soubor: TNV_752931_predmluva.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Předmluva

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18