Bezpečnostní    pokyny pro práci s dezinfekčními prostředky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních >

Bezpečnostní    pokyny pro práci s dezinfekčními prostředky

Chlorované preparáty: Chloramin, Savo, chlornan sodný

Použití: k dezinfekci individuálních zdrojů vody, podlah, stěn, pracovních ploch, hygienických zařízení, v potravinářství a k dezinfekci rukou a těla v koncentracích 0,5 - 3 %.

Účinky na organismus:

leptavý účinek na sliznicích a pokožce - POZOR na koncentráty!

místní podráždění (pokožka, spojivky, sliznice, HCD)

delší kontakt v uzavřených prostorách - zvýšená teplota, rýma, astmatický záchvat

Zásady bezpečné práce:

práci provádět pouze na vyhrazených místech, které mají zajištěno dostatečné větrání

při práci používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, tj. ochranné gumové rukavice, příp. holínky, gumovou zástěru, ochranný obličejový štít nebo brýle, respirátor s předepsanou filtrační vložkou

při práci nejíst, nepít, nekouřit

dodržovat základní zásady osobní hygieny (důkladná očista před odchodem z pracoviště, mytí rukou před jídlem atd.)

První pomoc při zasažení organismu:

Potřísnění pokožky: odstranit potřísněný oděv a omýt zasažené místo čistou vodou 10 - 15 minut, přiložit sterilní obvaz, v závažných případech zajistit lékařskou pomoc.

Zasažení oka: oko vyplachovat proudem čisté vody od vnitřního koutku k vnějšímu tak, aby nedošlo k zasažení druhého oka. Výplach provádět 10 - 15 minut. Zajistit lékařskou pomoc.

Nadýchání: postiženého vynést na čerstvý vzduch, dále postupovat podle stupně zasažení.

Požití: vypít nejméně 1/2 l čisté vody ke zředění obsahu žaludku, je možno rozpustit 3 lžíce živočišného uhlí, nevyvolávat zvracení. Zajistit lékařskou pomoc.

Sloučeniny stříbra - SAGEN

Použití: k dezinfekci menších zdrojů pitné vody.

Účinky na organismus - leptavý účinek na sliznicích a pokožce.

Zásady bezpečné práce a první pomoc: v případě zasažení organismu jsou obdobné jako u chlorovaných preparátů.

Soubor: pomoc-po_bezp-pokyny.htm


Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Bezpečnostní  pokyny pro práci s dezinfekčními prostředky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 10.11.17, publikována: 16.05.18