Činnosti složek IZS a dalších účastníků systému ochrany před povodněmi

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnosti složek IZS a dalších účastníků systému ochrany před povodněmi

Zástupci složek IZS a dalších institucí plní v rámci povodňové ochrany zejména úkoly sumarizované níže:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

zabezpečuje prostřednictvím KOPIS vazbu na integrovaný záchranný systém,

koordinuje a provádí záchranné a likvidační práce k ochraně životů a majetku,

účastní se předávání informací v rámci hlásné povodňové služby, zejména v případě nezbytného využití náhradních komunikačních prostředků,

přebírá výstrahy ČHMÚ a zajišťuje jejich předání určeným členům povodňových orgánů, zejména mimo pracovní dobu,

zajišťuje výpomoc při provádění zabezpečovacích prací na vodních tocích a vodohospodářských dílech,

organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminací a dalších ochranných opatření,

koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové přežití obyvatelstva, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva na území postiženého povodní, zejména v oblastech nepřístupných běžnou dopravní technikou,

organizuje a koordinuje humanitární pomoc a spolupracuje s nevládními organizacemi při zajišťování humanitární a charitativní pomoci postiženému obyvatelstvu.

Policie České republiky

zabezpečuje ochranu osob a majetku,

zajišťuje veřejný pořádek, a byl-li porušen, činí opatření k jeho obnovení,

zajišťuje bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Územní středisko záchranné služby

poskytuje přednemocniční péči při likvidaci zdravotních následků hromadných neštěstí, katastrof  a živelných pohrom

koordinuje součinnost při zajišťování neodkladné přednemocniční péče se všemi složkami IZS,

zabezpečuje dopravu a umístění raněných a nemocných do cílových zdravotnických zařízení, která nejsou ohrožena povodní,

prostřednictvím zdravotnického operačního střediska řídí vzlety LZS

po celých 24 hodin má k dispozici k okamžitému nasazení vozidla RLP.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

koordinuje plnění úkolů jednotlivých hygienických stanic v území postiženém povodní,

zajišťuje výpomoc při ochraně zdraví a životů občanů v území postiženém povodní včetně kontrolních rozborů pitné vody, monitoruje epidemiologickou situaci v celém území a navrhuje potřebná opatření.

Povodí Moravy, státní podnik

účastní se předpovědní a hlásné povodňové služby, zejména sleduje a vyhodnocuje meteorologickou hydrologickou situaci v povodí a podává informace povodňovým orgánům,

navrhuje vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity,

navrhuje mimořádné manipulace na vodohospodářských dílech pro potřebné ovlivnění odtokových poměrů s dopadem na ucelené povodí,

monitoruje a vyhodnocuje stav a bezpečnost vodohospodářských děl.

Český hydrometeorologický ústav

vydává upozornění a výstrahy na vznik extrémních hydrometeorologických situací nebezpečných z hlediska vzniku povodní,

poskytuje meteorologické a hydrologické informace o vzniku a vývoji povodní, zejména informace o srážkách, vodních stavech a průtocích a jejich předpovědi.

Soubor: c_ci.htm


Organizační část > Činnosti složek IZS a dalších účastníků systému ochrany před povodněmi

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18