Základní zákonné povinnosti občanů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Příprava občanů na povodeň >

Základní zákonné povinnosti občanů

Hned v úvodu materiálu je nutné zdůraznit, že zákon č. 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (voní zákon) definuje základní povinnosti každého občana, jenž vlastní objekt či budovu v záplavovém území.

Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, zajišťují, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně, při tom

zpracovávají povodňové plány, mají-li takovou povinnost podle § 71 odst. 4 nebo jim byla uložena vodoprávním úřadem podle § 71 odst. 5,

provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky, zejména prověřují stav objektů v záplavovém území z hlediska možného ovlivnění odtokových podmínek za povodně a možného odplavení staveb, jejich částí a movitých věcí,

na příkaz povodňového orgánu odstraňují své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku,

zajišťují pracovní síly a věcné prostředky k zabezpečení svých předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku,

v době nebezpečí povodně zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňového plánu,

sledují na pozemcích a stavbách všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména nahromadění plovoucích předmětů a ucpání průtočného profilu,

účastní se hlásné povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán, správce vodního toku a Hasičský záchranný sbor České republiky,

zajišťují záchranu osob a svého majetku, včetně případné předčasné sklizně,

zajišťují ochranu plavidel a zařízení sloužících k plavbě, jsou-li vlastníky nebo provozovateli přístavu; přitom se řídí pokyny orgánů státní plavební správy,

provádějí povodňové zabezpečovací práce, zejména na objektech propustků a mostů, silničních a železničních náspů, aby nebyla omezena jejich průtočná kapacita,

provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a poskytují povodňovému orgánu podklady pro zprávu o povodni,

odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně.

Na rozestavěných stavbách plní úkoly vlastníka stavby stavebník.

Vlastníci movitého majetku ve vodních tocích nebo v záplavových územích jsou povinni dbát o jeho umístění i užívání způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, případně znemožní odplavení tohoto majetku.

Soubor: broz_pred_povinnosti.htm


Příručky k povodňové ochraně > Příprava občanů na povodeň > Základní zákonné povinnosti občanů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.06.13, publikována: 16.05.18