Evakuační pojmy

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Evakuace >

Evakuační pojmy

Místo shromažďování je místem soustředění evakuovaných osob uvnitř nebo vně evakuační zóny, odkud je zajištěno přemístění evakuovaných osob bez možnosti vlastní přepravy mimo evakuační zónu do evakuačních středisek. Může být totožné s evakuačním střediskem.

Evakuační středisko je zařízení (objekt) zřetelně označené nápisem „Evakuační středisko“. Umisťuje se zpravidla v místech mimo evakuační prostor, ve kterém jsou evakuované osoby shromažďovány a informovány o dalším postupu. Evakuační středisko zajišťuje zejména:

Řízení přepravy z míst shromažďování do evakuačního střediska s využitím dostupných prostředků

Vedení evidence o příjmu evakuovaných osob a poskytování pomoci při slučování evakuovaných rodin

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených příjmových oblastí a přijímacích středisek

Vytvoření a označení místa pro podávání základních informaci v prostoru evakuačního střediska

Zdravotnickou první pomoc, případně přednemocniční neodkladnou péči a převoz zraněných a nemocných do zdravotnických zařízení.

Vytyčení tras k nástupním stanicím hromadné přepravy

Nocleh a stravování pro personál a evakuované obyvatelstvo, které se zdrží v evakuačním středisku déle než 12 hodin

Udržování veřejného pořádku v prostoru evakuačního střediska

Podávání informací o průběhu evakuace krizovému štábu (není-li zřízen, jinému určenému orgánu).

Přijímacím střediskem se rozumí zařízení zřetelně označené nápisem, případně mezinárodně platným rozeznávacím znakem civilní ochrany, které zajišťuje

Příjem evakuovaných osob,

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst

Přemístění do míst nouzového ubytování,

První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení,

Informování evakuačních středisek o průběhu evakuace,

Informování evakuovaných osob, zejména o místě nouzového ubytování a stravování,

Informování orgánů veřejné správy, dotčených evakuačními opatřeními, počtech a potřebách evakuovaných osob.

Samovolná evakuace: je neřízené přemístění osob, při kterém část občanů po vyhlášení evakuace opustí ohrožené prostory vlastními dopravními prostředky nebo pěšky.

Samoevakuace: proces evakuace je řízen, evakuované osoby se přemisťují pouze pěšky nebo s využitím vlastních dopravních prostředků

Řízená evakuace se zajištěním dopravy: je přemístění osob, při kterém je proces evakuace řízen představiteli odpovědnými za evakuaci, včetně zajištění dopravy.

Lokální evakuace - je přemístění obyvatelstva z malého počtu obytných budov, administrativně správních budov, technologických provozů nebo dalších objektů.

Územní evakuace - je evakuace obyvatelstva z části nebo celého územního celku.

Krátkodobá evakuace - pro obyvatele se nezajišťuje náhradní ubytování a nerealizuje se opatření k zajištění nouzového přežití obyvatelstva.

Dlouhodobá evakuace - ohrožení vyžaduje dlouhodobý, více než 48 hod. pobyt mimo domov, nutnost zabezpečit náhradní ubytování a v potřebném rozsahu organizovat opatření k zajištění nouzového přežití.

Evakuační zóna je vymezené území, ze kterého je nutné provést evakuaci obyvatelstva. Je to území, na kterém se provádějí nezbytné záchranné práce.

Uzávěra: je označené místo, sloužící pro zabránění vstupu nepovolaných osob do evakuační zóny, ohraničující ohrožený prostor

Evakuační zavazadlo je osobní zavazadlo evakuované osoby.

V případě evakuace obyvatelstva z důvodu nebezpečí povodně, kdy rozsah povodně je v daném území předvídatelný s dostatečnou mírou pravděpodobnosti a kdy je dostatečnou dobu předem známo, že k takovémuto zaplavení dojde (je známa doběhová doba záplavové vlny, doba celkového a částečného zaplavení, výše hladiny, apod.) se jedná o evakuaci preventivní.

Přemístění z evakuační zóny se provádí obvykle:

na základě výzvy k evakuaci po evakuačních trasách, cestou evakuačních středisek, do míst nouzového ubytování s využitím vlastních dopravních prostředků za použití dopravních prostředků (obvykle autobusy), zajištěných orgány veřejné správy (povodňovou komisí obce, krizovým štábem obce).

Regulaci pohybu z míst shromažďování do evakuačních středisek a dále do míst nouzového ubytování zajišťuje obvykle Policie ČR.

Provoz v evakuačních střediscích a místech pro nouzové ubytování zajišťuje veřejná správa společně s humanitárními organizacemi a s provozovateli a vlastníky ubytovacích zařízení. Evakuační střediska slouží k registraci evakuovaných a poskytnutí zdravotnické, psychologické a případně prvotní sociální pomoci (humanitární pomoci).

Soubor: broz_pred_evakuace_pojmy.htm


Příručky k povodňové ochraně > Evakuace > Evakuační pojmy

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 17.03.14, publikována: 16.05.18