První pomoc pro žíraviny (C)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky >

První pomoc pro žíraviny (C)

Při nadýchání žíravin a preparátů s obsahem chloru

Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny , případně nosu pitnou vodou, převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv, zajistěte postiženého proti prochladnutí, podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 10-15 minut od vnitřního koutku k zevnímu, podle situace zajistěte lékařské ošetření.

Při styku s kůží ,polití

Ihned svlečte potřísněné šatstvo, zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné pitné vody po dobu 10-15 minut; poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva, poškozeného přikryjte, aby neprochladl, podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu! Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Pokud je postižený při vědomí vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-3 dl chladné pitné vody, k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou, nepodávejte žádné jídlo, zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.

 

Soubor: broz_popo_ziraviny.htm


Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky > První pomoc pro žíraviny (C)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.03.14, publikována: 16.05.18