Přípravky dráždivé (Xi)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky >

Přípravky dráždivé (Xi)

Při nadýchání

Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte postiženého proti prochladnutí, zajistěte lékařské ošetření - přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky.

Při styku s kůží, polití

Odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné pitné vody, pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon, zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.

Při zasažení očí

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte, výplach provádějte nejméně 10 minut, zajistěte lékařské vyšetření.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety v 1-2 dl pitné vody), kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku, u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření.
Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402.

Soubor: broz_popo_drazdive_latky.htm


Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky > Přípravky dráždivé (Xi)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 18.03.14, publikována: 16.05.18