Bezplatné vyšetření studní Krajskou hygienickou stanicí (Zdravotním ústavem)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyPříručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Užívání vody z vlastní studny >

Bezplatné vyšetření studní Krajskou hygienickou stanicí (Zdravotním ústavem)

Obecné zásady a postupy pro bezplatné vyšetření vzorků vod ze zaplavených studní, které jsou určeny k individuálnímu zásobování pitnou vodou

Jakost vody se ověřuje pouze u studní, které jsou jediným zdrojem pitné vody a odpovídají základním požadavkům na stavebně technické zabezpečení.

Upřednostňují se studny pro trvale obydlené objekty, stavby zkolaudované a využívané k bydlení, dále školská a zdravotnická zařízení a objekty sociální péče. Bezplatné vyhodnocení se nevztahuje na rekreační objekty; výjimku tvoří případy, kdy rekreační objekt je prokazatelně využíván na základě potvrzení obce jako evakuační místo.

Odběr je vždy prováděn v daném místě uvnitř budovy nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu.

Vzorky vody se odebírají až po opadnutí povodňové vlny, stabilizace situace v daném území a provedení opatření dle pokynů pro sanaci zatopené studny.

Zdarma je prováděno pouze první vyšetření jakosti vody. Ověřuje se v rozsahu tzv. kráceného rozboru dle platné legislativy upravující jakost vody. Výsledky nebudou vkládány do IS PiVo a budou evidovány odděleně.

Odběr a vyšetření kontrolních vzorků vody zajistí zdravotní ústavy na základě požadavku KHS, viz. postup níže.

Základní podmínkou pro uskutečnění odběru je provedení sanačních prací včetně následné dezinfekce vody (voda musí být bez průvodních organoleptických změn jakosti, především zákalu a zápachu).

Partnerem pro organizační zajištění odběrů vzorků vod jsou starostové obcí případně jimi pověřené kompetentní osoby.

Nezbytná součinnost obce

Obec soustředí požadavky zájemců o odběr vzorků vod za účelem ověření jakosti vody za celé spádové území. Na telefonicky uplatněné požadavky jednotlivých osob nemůže KHS reagovat.

Obec předá KHS v předstihu seznam zasažených studní určených k vyšetření včetně kontaktních spojení na majitele případně uživatele zdrojů spádového území.

Obec zajistí v plánovaný termín odběrů (termín sdělí KHS) přítomnost kompetentních osob, které umožní odběr vzorku vody.

Obec prokáže konkrétním způsobem zatopení studní – obrazová dokumentace, písemné prohlášení, případně jiná forma svědecké výpovědi o zjištěné skutečnosti zatopení daného zdroje

Obec prověří, zda byly provedeny sanační práce před vlastním odběrem.

Soubor: broz_popo_studna_rozbor.htm


Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Užívání vody z vlastní studny > Bezplatné vyšetření studní Krajskou hygienickou stanicí (Zdravotním ústavem)

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.06.13, publikována: 16.05.18