Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle hlásných profilů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Hlásná povodňová služba >

Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle hlásných profilů

Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí. Ta se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity (SPA):

1.stupeň - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou ČHMÚ.

Při 1.SPA je třeba věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí. Zpravidla zahajuje činnost hlásná povodňová služba a hlídková služba.

2.stupeň - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při nebezpečí přirozené povodně a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. Většinou v době, kdy dochází k rozlivu do luk a lesů.

Při 2.SPA se vývoj situace dále pečlivě sleduje, aktivizují se povodňové orgány a další složky povodňové služby, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, podle možnosti se provádějí opatření ke zmírnění průběhu povodně.

3.stupeň - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v záplavovém území.  Při 3.SPA se provádějí zabezpečovací   a podle potřeby záchranné práce.

Stupně povodňové aktivity jsou obvykle vázány na objektivně stanovené směrodatné limity, zejména na vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritickou hodnotu jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu apod.).

Směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsaženy v evidenčních listech hlásných profilů.

Povodňové orgány však mohou vyhlásit stupně povodňové aktivity i z jiných důvodů, např. na základě informace předpovědní povodňové služby ČHMÚ nebo na doporučení správce vodohospodářsky významných vodních toků (Povodí Moravy, s.p.). O vyhlášení povodňové aktivity informuje povodňový orgán vyšší povodňový orgán a subjekty ve svém územním obvodu podle povodňového plánu.

Soubor: b_vyh.htm


Věcná část > Hlásná povodňová služba > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity podle hlásných profilů

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 24.01.18, publikována: 16.05.18