Titulní list

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránky

Titulní list

logo_opzp_2016

Povodňový plán obce Sudoměřice

Obec s rozšířenou působností:

Hodonín

Kraj:

Jihomoravský kraj

Vodoprávní úřad:

MěÚ Hodonín, Odbor životního prostředí

Povodňový orgán v době mimo povodeň

...

Povodňová komise

Sudoměřice

 
 

Odborné stanovisko správců vodních toků k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 83, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb.:

Povodí Moravy, s.p.
Dne: 07.03.2018 č.j. PM7675/2018-419/Ju

Potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem vyššího správního celku ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí dne: 26.02.2018 pod č.j. 14336/2018

Podpis: Ing. Jarmila Kotrlová

Schválení povodňového plánu:

 

 

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Přehled aktualizací textové části a příloh je v tabulce a je také samostatně uveden u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 11.05.2018

 

 

ČHMÚ (výběr): výstrahy, radar a srážkoměry, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

Grafická část - mapy

Hlásné profily

Srážkoměrné stanice

Vyhlášená záplavová území

 

Povodňové komise

Důležitá telefonní čísla

Subjekty povodňové ochrany

 

Užitečné internetové odkazy

 

Soubor: a_titulni_list.htm


   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 26.01.18, publikována: 16.05.18