9. Pozorování a hlášení na vodních dílech

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 >

9. Pozorování a hlášení na vodních dílech

Vlastníci všech vodních děl jsou podle § 84 vodního zákona povinni sledovat na vodních dílech všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, účastnit se hlásné povodňové služby a informovat o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán ORP, správce vodního toku, správce povodí, pracoviště ČHMÚ a HZS. Pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD navrhuje vlastník (uživatel) příslušnému povodňovému orgánu vyhlášení SPA z titulu nebezpečí zvláštní povodně. Zároveň v případě nebezpečí z prodlení varuje povodňové orgány níže po vodním toku podle povodňových plánů územních celků a bezprostředně ohrožené subjekty. Podrobnosti obsahuje Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP 2005, částka 9).

Pro malé vodní nádrže IV. kategorie Plán ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní obvykle neexistuje a jejich vlastníci (uživatelé) nemají k dispozici konkrétní mezní a kritické hodnoty jevů, které by vyjadřovaly ohrožení bezpečnosti jejich vodního díla. Přesto se účastní hlásné povodňové služby a jejich povinností je informovat povodňové orgány a další subjekty o nebezpečí zvláštní povodně.

Podrobnější specifikaci povinností vlastníků a uživatelů malých vodních nádrží IV. kategorie (MVN) obsahuje metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí Zásady pro zajištění provozu malých vodních nádrží IV. kategorie při povodňové situaci (Věstník MŽP). Vzhledem k obrovskému počtu MVN nemohou být jejich vlastníci (uživatelé) přímými adresáty výstražných a informačních zpráv. Ve vztahu k hlásné povodňové službě je proto jejich důležitou povinností aktivně přejímat výstražné informace a zprávy předpovědní povodňové služby, tj. průběžně sledovat webové presentace ČHMÚ a vodohospodářský informační portál podniků Povodí.

Vlastník (uživatel) MVN má znát kontaktní údaje pro operativní spojení s dalšími subjekty hlásné povodňové služby, které má informovat o nebezpečí a průběhu povodně. Vlastník (uživatel) MVN má sledovat všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména stav hráze a funkci přelivných a výpustných objektů. Skutečnosti rozhodné pro stanovení a vyhlášení SPA při nebezpečí vzniku zvláštních povodní na vodních dílech IV. kategorie, které mají být vlastníkem (uživatelem) MVN zejména sledovány, jsou v obecné rovině formulovány ve výše uvedeném metodickém pokynu MŽP. Možné charakteristické závady na hrázi a objektech MVN a jejich závažnost pro bezpečnost vodního díla obsahuje Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č. 1/2010 k technicko-bezpečnostnímu dohledu nad vodními díly.

Vlastníci (uživatelé) všech vodních děl informují povodňový orgán, správce vodního toku, správce povodí a pracoviště ČHMÚ o průběhu povodně a provedených manipulacích, které průběh povodně ovlivňují. K provedení mimořádných manipulací vyžadují souhlas povodňového orgánu ORP nebo kraje podle možného dosahu vlivu manipulace.

Soubor: MZP_2011-09_9.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 9. Pozorování a hlášení na vodních dílech

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18