8. Pozorování a hlášení v hlásných profilech

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 >

8. Pozorování a hlášení v hlásných profilech

Hlásné profily kategorie A a B jsou většinou vybaveny automatickou stanicí s přenosem dat do sběrných center (pracoviště ČHMÚ nebo dispečink podniku Povodí). Tato centra ukládají aktuální údaje ze stanic do webové presentace, kde jsou k dispozici pro povodňové orgány a veřejnost. Frekvence aktualizace údajů by měla být u hlásných profilů kategorie A po 10 až 15 minutách, u hlásných profilů kategorie B alespoň jednou za hodinu.

Povodňové orgány obcí podle § 78 vodního zákona organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou a hlídkovou službu, takže každý hlásný profil má být při nebezpečí povodně a za povodní sledován povodňovým orgánem obce, v jejímž územním obvodu se nachází. Způsob sledování má být stanoven v povodňovém plánu obce. Ke sledování profilu lze využít informací z webové presentace CHMÚ nebo podniku Povodí, za povodní však obec má podle situace zajistit i kontrolu v terénu. Jako minimální četnost pozorování se doporučuje:

při dosažení 1. SPA nebo výstraze ČHMÚ alespoň l× denně

při dosažení nebo vyhlášení 2. SPA 2× denně

při dosažení nebo vyhlášení 3. SPA 3× denně nebo častěji podle potřeby

Pokud povodňový orgán obce při kontrole profilu zjistí ovlivnění měření (ledovými jevy, vzdutím vody v důsledku ucpání průtočného profilu apod.) nebo zjistí podstatný rozdíl mezi údajem na vodočetné lati a údajem ve webové presentaci, oznámí tyto skutečnosti povodňovému orgánu ORP a provozovateli vodoměrné stanice. V případě, že v hlásném profilu kategorie B není instalována automatická stanice, zajistí povodňový orgán obce manuální pozorování v hlásném profilu s výše uvedenou doporučenou četností a hlášení zasílá na povodňový orgán ORP.

Pro včasnou aktivizaci povodňového orgánu obce v případě náhlých povodní, mohou obce dojednat s provozovatelem automatické stanice (ČHMÚ nebo podnik Povodí), která je k tomu technicky vybavena, aby zasílala v případě překročení dojednaného limitu vodního stavu SMS zprávu na určené telefonní číslo pověřeného pracovníka obce.

Správci povodí podle § 82 vodního zákona navrhují povodňovým orgánům vyhlášení nebo odvolání SPA. Provádí tak většinou na základě dosažení nebo překročení směrodatných limitů pro 2. nebo 3. SPA v hlásných profilech. Tyto informace zjistí vodohospodářské dispečinky podniků Povodí z vlastní měřící sítě nebo ze sítě ČHMÚ a předají je povodňovému orgánu příslušné ORP.

Povodňové orgány ORP podle § 79 vodního zákona organizují a řídí hlásnou povodňovou službu ve svém správním obvodu, takže v rámci povodňového plánu ORP má být stanoven podíl obcí na sledování hlásných profilů v jejich územní působnosti a řešen systém předávání hlášení mezi obcemi. I když to § 79 zákona mezi úkoly povodňových orgánů ORP výslovně neuvádí, je potřebné, aby povodňové orgány ORP v rámci koordinace opatření na ochranu před povodněmi předávaly relevantní informace, zejména výstražné informace a zprávy ČHMÚ a zprávy od správců vodních toků o překročení směrodatných limitů SPA, povodňovým orgánům obcí ve své územní působnosti.

V případě poruchy automatické stanice, poruchy spojení nebo znemožnění informace z hlásného profilu kategorie A nebo B z jiného důvodu, může sběrné centrum ČHMÚ nebo podniku Povodí požádat povodňový orgán příslušné ORP o zabezpečení náhradního pozorování. Povodňový orgán ORP zabezpečí náhradní pozorování prostřednictvím povodňového orgánu obce, která hlásný profil za povodní dle svého povodňového plánu sleduje, resp. kontroluje. Četnost náhradního pozorování se dojedná podle závažnosti situace. Povodňový orgán obce zasílá výsledky náhradního pozorování na ORP a sběrnému centru provozovatele stanice. Sběrné centrum dle možností zařadí nahlášené údaje do své webové presentace (případně s poznámkou - náhradní pozorování).

Hlásné profily kategorie C jsou pozorovány obcí nebo vlastníkem nemovitosti, kterému hlásný profil slouží, při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Hlášení z hlásných profilů kategorie C a hlášení ze stanic automatických LVS zasílají jejich provozovatelé při nebezpečí povodně a za povodně v případě dohody povodňovému orgánu příslušné ORP.

Provozovatel LVS může aktuální údaje z hlásných profilů svého systému uvádět ve vlastní webové presentaci, nebo se v případě datové kompatibility může dohodnout s ČHMÚ případně s podnikem Povodí o zařazení hlásného profilu do jejich presentace hlásné služby. Toto řešení je doporučeníhodné pro hlásné profily, jejichž údaje mohou mít širší než lokální využití.

Soubor: MZP_2011-09_8.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 8. Pozorování a hlášení v hlásných profilech

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18