Organizace povodňové ochrany

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Organizace povodňové ochrany

Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány státní správy, které ve své územní působnosti plně odpovídají za organizaci povodňové služby, řídí, koordinují a kontrolují činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi.

Pokud dojde k vyhlášení krizového stavu podle zvláštního zákona, přejímá řízení ochrany před povodněmi orgán, který je k tomu podle tohoto zákona příslušný.

Ochranu před povodněmi zabezpečují tyto povodňové orgány:

mimo povodeň

orgány obcí

městský úřad obce s rozšířenou působností Hodonín

krajský úřad Jihomoravského kraje

ministerstvo životního prostředí; zabezpečení přípravy záchranných prací přísluší Ministerstvu vnitra

v době povodně

povodňová komise obce

povodňová komise ORP Hodonín

povodňová komise Jihomoravského kraje

ústřední povodňová komise České republiky

Ostatními účastníky povodňové ochrany na území ORP Hodonín jsou, kromě povodňových orgánů všech stupňů:

správce povodí - Povodí Moravy, státní podnik

správci vodních toků

- významných vodních toků: Povodí Moravy, státní podnik

- ostatních drobných vodních toků: Lesy ČR, s.p., Povodí Moravy, státní podnik

vlastníci vodních děl,

vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně.

ČHMÚ – pobočka Brno,

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Policie ČR

Zdravotnická záchranná služba

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.,

Krajská hygienická stanice,

další subjekty, které mohou pomoci, např. dopravními prostředky, těžkou mechanizací atd. (prostředky v majetku obce, SDH, ZP Mikulčice, a.s., soukromníků nebo právnických osob)

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

Soubor: c_org_opo.htm


Organizační část > Organizace povodňové ochrany

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18