Popis území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Popis území

Obec Mikulčice leží v Jihomoravském kraji a spadá pod ORP Hodonín. Mikulčice se nachází ve vzdálenosti cca 5 km jihovýchodně od města Hodonína. Zastavěné území obce leží jižně od železniční trati Břeclav – Přerov. Severně od železniční trati je situována průmyslová zóna (část areálu Moravských naftových dolů a.s., lignitový Důl „Mír“). Součástí katastrálního území Mikulčic jsou i Těšice, které se nachází na severovýchodě Mikulčic.

Vlastní obec má převážně zemědělský charakter. Zemědělsky využívána je převážně severní část k.ú. obce Mikulčice. Projevují se zde projevy důlní činnosti terénními poklesy. Jižní část k.ú. tvoří lužní lesy podél řeky Moravy a jejích ramen. Katastrální území obce Mikulčice je tvořeno plochou širokou sníženinou kolem toku řeky Moravy - Dyjskomoravskou (Stupavskou) nivou a v severní části Tvrdonickou pahorkatinou.

První písemný záznam o obci pochází z roku 1141, kdy byla obec v majetku hradského velkofarního kostela v Břeclavi. Avšak dle Archeologických nálezů bylo území osídleno již v mladší době kamenné. Na území obce Mikulčice se nachází jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v České republice Slovanské hradiště Mikulčice (též Mikulčice-Valy). Mikulčické hradisko patřilo k významným mocenským a duchovním střediskům Velkomoravské říše. V areálu obehnaném opevněním (valy) byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a pohřebiště čítající přes 2 500 hrobů. Od roku 1962 je Slovanské hradiště Národní kulturní památkou.

S obcí Mikulčice katastrálně sousedí ze severu obec Dolní Bojanovice a Josefov, ze západu a jihu Moravská Nová Ves a z východu obec Lužice a město Hodonín. Z jihovýchodu obec Mikulčice tvoří státní hranici se Slovenskem.

Soubor: b_char_popis.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Popis území

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 25.01.18, publikována: 16.05.18