Činnost PK při jednotlivých SPA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část > Činnost a jednání povodňové komise  >

Činnost PK při jednotlivých SPA

Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni povodňové aktivity, a to zahájením činnosti hlídkové a hlásné povodňové služby podle Evidenčních listů na hlásných profilech. Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA na hlásných profilech svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Vyhlášení 2. a 3. SPA a dalších informace o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce prostřednictvím obecního bezdrátového rozhlasu, hlídkové služby (pomocí megafonu) a mobilních telefonů.

Hlídková služba sleduje vodní stavy ve všech hlásných profilech na území obce a v hlásných profilech směrodatných pro obec. Dále stav koryta v místech omezující odtokové poměry a místa začínajícího přelévání hrází.

1.stupeň povodňové aktivity – STAV BDĚLOSTI - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Tento stupeň se zpravidla veřejně nevyhlašuje. Provádí se kontrola stavu hladiny v hlásných profilech směrodatných pro obec. 1 krát za den optická kontrola stavu hladiny na měrném místě v Baťovém kanálu -„Na přístavu“ a na přehradě Mlýnky -  zapsání aktuálního stavu do povodňové knihy.

 

2.stupeň povodňové aktivity – STAV POHOTOVOSTI - se vyhlašuje v případě, že nebezpečí přirozené povodně přeroste v povodeň a dochází k zaplavování území mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle z hlediska jeho bezpečnosti. Je-li vývoj povodně velmi rychlý, provede se vyhlášení III. stupně PA

Při vyhlášení 2. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toků.

Prověření spojení na PK – Strážnice, Petrov, Radějov, Rohatec, Hodonín a PK ORP Hodonín.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace

Svolání povodňové komise dle uvedeného seznamu (případně jen její části).

Jmenování členů a nastavení směn hlídkové služby.

Kontrola stavu hladiny v hlásných profilech směrodatných pro obec. Optická kontrola stavu hladiny Moravy na mostě silnice I/55 přes řeku Moravu a optická kontrola stavu hráze v tomto místě. Optická kontrola stavu hladiny na přehradě Mlýnky. Vše 6x za den po 2 hodinách a zapsání aktuálního stavu do povodňové knihy.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, sms nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem).

Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob. Vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky, padlých stromů a náletových stromů v korytě

Ve spolupráci s SVP š.p., OZ Bratislava, Správa povodia Moravy Malacky, snaha o zabezpečení odpouštění přehrady Mlýnky – Kostolnica dle potřeby a hydrometerologických předpovědí na Sudoměřickém potoku.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, došlých a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).

 

3.stupeň povodňové aktivity – STAV OHROŽENÍ - se vyhlašuje při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení života a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodohospodářském díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

Při vyhlášení 3. SPA předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce Sudoměřice zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu a na správce vodních toků.

Prověření spojení na PK – Strážnice, Petrov, Radějov, Rohatec, Hodonín a PK ORP Hodonín.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace

Nepřetržitá hlídka členů PK na OÚ

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky, sms nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem).

Příprava k evakuaci majetku a obyvatel RD č.p. 345. Při nástupu hladiny na kótu 166,50 m.n.m – evakuace obyvatel RD č.p. 345

Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích.  Nařízení evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Podle potřeby zvýšení hrází v ohrožených místech - organizaci prací řídí předseda PK za spolupráce s pracovníky OÚ + podle potřeby dalších občanů, zaměstnanců a využití strojů stavební firmy Horáček

Aktivace evakuačních prostor v případě nařízené evakuace nebo v případě negativní srážkové prognózy - budova mateřské školky.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, příchozích a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace svolá předseda nebo místopředseda povodňové komise přizvané osoby komise.

Soubor: c_vyhlasovani.htm


Organizační část > Činnost a jednání povodňové komise  > Činnost PK při jednotlivých SPA

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 20.03.18, publikována: 16.05.18