Způsob varování a informování obyvatelstva

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Způsob varování a informování obyvatelstva

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Obyvatelstvo bude také varováno z místních sdělovacích prostředků (regionální rozhlasové a televizní stanice), a službou SMS InfoKanál. Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, elektronicky na webových stránkách, policií, HZS, JSDH, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

signál

tón

kdy zazní

všeobecná výstraha

kolísavý tón po dobu 140 vteřin

při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

zkušební tón

nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin

ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice také signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ" - po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti jsou obyvatelé informováni hromadnými informačními prostředky.

Je třeba dodržovat následují zásady:

respektovat a snažit se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasový vůz, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a podobně)

nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy

varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí

netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena

nepodceňovat vzniklou situaci

pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem

nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek

uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

Další informace: Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele

Schéma signálu "všeobecná výstraha"
sirena-varovny

 

Rozmístění hlásičů místních informačních systémů evidovaných v POVIS je možné zobrazit na mapě (on-line), jejich souhrnné údaje ve výpisu z databáze pro správní území: Adamov

 

Související odkazy: Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi

Soubor: c_varovani.htm


Organizační část > Způsob varování a informování obyvatelstva

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 01.06.2016, publikována: 19.05.2020