Hlavní činnost PK po povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Hlavní činnost PK po povodni

Pominou-li příčiny nebezpečí povodně, jsou odvolány jednotlivé stupně povodňové aktivity.

Koordinace poskytování humanitární pomoci, (spací pytle, jídlo, balená voda, léky apod.).

Ověřit stav a kvalitu pitné vody a zdrojů pitné vody.

Kontrola a případná koordinace prací na likvidaci povodňových škod a postupné obnovy funkcí veškerých zařízení.

Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a ostatní infrastruktury.

Zajištění vyčerpání zaplavených prostor včetně odstranění bahnitých nánosů (i studny), zajištění posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů.

Zajištění vysoušecí techniky.

Zajištění deratizace a dezinfekce všech povodní dotčených veřejných prostranství.

Koordinace prohlídek jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).

Prověřit stav vodních děl, mostů, lávek a zaplavených komunikací a zjistit rozsah škod.

Vyžádají si od vlastníků jednotlivých objektů soupisy povodňových škod jako podklad do souhrnné zprávy a pro zajištění obnovy území po povodni a hrazení případných škod státem.

Zprávu o provedených prohlídkách a soupis škod předkládá povodňová komise města Adamov.

Dále PK učiní opatření, aby byly zajištěny objektivní záznamy o průběhu povodně, o opatřeních na ochranu před povodněmi, o příčině vzniku a rozsahu škod a o dalších okolnostech souvisejících s povodní. Záznamy budou podkladem pro posouzení činnosti provedených opatření a pro návrh oprav, údržby, investic a dalších opatření na ochranu objektů před povodněmi.

V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení.

Soubor: c_cinnost_popo.htm


Organizační část > Hlavní činnost PK po povodni

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 03.01.2018, publikována: 19.05.2020