Povodňové prohlídky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Povodňové prohlídky

Povodňovými prohlídkami se v době mimo povodeň zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně, její škodlivé následky nebo zhoršují odtokové poměry.

Povodňové prohlídky organizuje a provádí povodňový orgán obce Suchov (PK obce) nejméně 1x ročně většinou po jarním tání (březen-duben), za účasti správce vodních toků - Povodí Moravy, sp., Lesy ČR, s.p. a pozvaných ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Odpovědnou osobou za organizaci povodňové prohlídky je starosta města. Výsledkem je vždy protokol o zjištěných závadách a uložení nápravných opatření.

Zaměření povodňových prohlídek:

Stav a kapacita koryt, nádrží, objektů mostů, propustků, ale také stromů a keřů v korytech.

Přítomnost skládek materiálu v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi), které by mohly zhoršit průběh povodně, jako je stavební materiál, dřevo (klády, kulatina, prkna apod.), zemědělské produkty (sláma, seno), stavební buňky, kontejnery apod.,

Přítomnost skládek v blízkosti vodních toků (zejména v záplavovém území nebo území ohroženém povodněmi) ropných produktů, chemikálií apod., které by mohly způsobit kontaminaci vody a půdy při povodni.

Umístění plotů a ohrad všech druhů.

Drobné objekty (karavany, dřevníky apod.) a jejich zajištění.

Plavidla (loďky, hausbóty)

Z prohlídek se zpracovávají zápisy, případně se pořizuje další dokumentace (např. fotografie, videozáznam). Na základě provedených prohlídek se přijímají patřičná opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni, kterými mohou být např. skládky, špatně zajištěné plovoucí objekty, nežádoucí křoviny a dřeviny apod. Dále se na základě prohlídek přijímají další opatření, které vedou ke zvýšení kapacity profilů apod.

Povodňové orgány mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

Soubor: Povodnove-prohlidky.htm


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Povodňové prohlídky

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 30.06.17, publikována: 05.10.17