Činnost PK při jednotlivých SPA

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyOrganizační část >

Činnost PK při jednotlivých SPA

V případě dosažení 1. SPA  zahajují činnost vybraní pracovníci Obecního úřadu, kteří začínají monitorovat situaci.

Povodňová komise obce zahajuje v základním rozsahu činnost při 2. stupni povodňové aktivity. Starosta při dosažení mezních hodnot 2. SPA na hlásných profilech svolá povodňovou komisi a vyhlásí 2. SPA.

Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může předseda povodňové komise učinit neodkladná opatření bez svolané povodňové komise.

Vyhlášení 2. a 3. SPA a dalších informace o vývoji povodňové situace zajišťuje povodňová komise obce prostřednictvím obecního bezdrátového rozhlasu, hlídkové služby (pomocí megafonu) a mobilních telefonů.

Při vyhlášení 2. SPA  předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků.

Prověření spojení a vyrozumění PK obcí níže a výše po toku Blatnička, Boršice u Blatnice, Javorník, Velká nad Veličkou, Nová Lhota a ORP Veselí nad Moravou. Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s obcí nespojené.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.

Svolání a vedení jednání povodňové komise.

Jmenování členů a nastavení směn hlídkové služby.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území obce (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území (veřejným rozhlasem, telefonem).

Uvedení sil a prostředků k zabezpečovacím a záchranným pracím do stavu pohotovosti a nasazení sil a prostředků dle konkrétní situace. Vyžádání pomoci u právnických a fyzických osob. Vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Vyzvání občanů k ukotvení odplavitelného materiálu a odstranění (nebo alespoň ukotvení) lávek přes vodní toky.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, došlých a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).

Při vyhlášení 3. SPA  předseda nebo místopředseda Povodňové komise obce zajistí:

Prověření spojení na předpovědní a hlásnou službu, na správce vodních toků – ověření aktuálních informací.

Zjištění předpokládaného vývoje hydrometeorologické situace.

Prověření spojení a vyrozumění PK obcí níže a výše po toku Blatnička, Boršice u Blatnice, Javorník, Velká nad Veličkou, Nová Lhota a ORP Veselí nad Moravou. Dle potřeby vzájemné pomoci a dle potřeby koordinace dopravy budou kontaktovány i okolní obce hydrologicky s obcí nespojené.

Vydávání varovných zpráv a informování občanů a vlastníků nemovitostí ve správním území města (veřejným rozhlasem, kriticky ohroženým nemovitostem telefonicky nebo osobně).

Informování firem v ohroženém území.

Rozmístění stálé hlídkové služby na kritická místa.

Pokračování v zabezpečovacích, případně záchranných pracích.

Koordinace evakuace zvířat a vozidel z potenciálního rozlivu.

Komunikace se správci sítí a komunikací – koordinace odpojení sítí a regulace dopravy. Nastavení dopravních omezení a objízdných tras.

Aktivace evakuačních prostor v případě nařízené evakuace nebo v případě negativní srážkové prognózy.

Nařízení evakuace včetně informování občanů o místech shromáždění a místě přijímacího střediska. Případné vyžádání pomoci u KOPIS HZS.

Provádění dokumentačních prací. Zapisování do povodňové knihy (zápisy informací, příchozích a odchozích telefonátů a rozhodnutí PK).

V souvislosti s předpokládaným vývojem povodňové situace aktivuje předseda nebo místopředseda povodňové komise další fyzické a právnické osoby.

Činnost povodňového orgánu obce bezprostředně po povodni

Odvolává dle vývoje povodňové situace 2. a 3. SPA na území obce, odvolání SPA oznamuje občanům a fyzickým a právnickým osobám, povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou, povodňovým orgánům sousedních obcí.

Organizuje obnovu povodní narušených funkcí zasaženého území obce.

Poskytuje dle potřeby nezbytnou materiální a finanční pomoc povodní postiženým obyvatelům obce.

Organizuje se zástupci správců toků provádění povodňových prohlídek povodní postižených území.

Podílí se na odstraňování povodňových škod na území obce (mimo investiční akce),

Zajištění vyčerpání zaplavených prostor včetně odstranění bahnitých nánosů (i studny), zajištění posudku hygienika o nezávadnosti zdrojů, případně chemických rozborů

Zajišťuje sepsání povodňových škod na území obce zasaženého povodní.

Obnova dopravního systému, funkce veřejného osvětlení, zásobování, kanalizačního systému, dodávky pitné vody a ostatní infrastruktury

Zajištění vysoušecí techniky

Zajištění deratizace a dezinfekce všech povodní dotčených veřejných prostranství.

Koordinace prohlídek jednotlivých objektů za účelem posouzení jejich stavu (statika).

V případě, že došlo k zatopení elektrického vedení (plynu, tlakových nádob) smí být provoz obnoven až po provedené revizi těchto zařízení

Shromažďuje materiály pro vypracování zprávy o povodni a zpracovává u zprávu o povodni v předepsaném rozsahu, kterou poskytuje do 3 měsíce od ukončení povodně nadřízenému povodňovému orgánu - osnova zprávy je uvedena v příloze plánu.

Soubor: c_vyhlasovani.htm


Organizační část > Činnost PK při jednotlivých SPA

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 04.07.17, publikována: 05.10.17