Popis území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyVěcná část > Charakteristika zájmového území >

Popis území

Obec Suchov leží v Jihomoravském kraji ve východní části okresu Hodonín v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a rozkládá se na severním úpatí Bílých Karpat v Suchovské vrchovině na předhůří Velké Javořiny. Podle národopisného členění leží v oblasti Horňácko.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1500, kdy Suchov přináležel ke strážnickému panství. Obec založili rodiny Horňáků pocházejících od slovenské Žiliny. V katastru obce byly učiněny ojedinělé nálezy pravěkých kamenných nástrojů ze starší doby kamenné. Obec byla osídlena v polovině 13. Století v období kolonizace Němci, z čehož pochází původní název Suché Němčí. Hlavním zaměstnáním obyvatelstva byl chov dobytka a práce v lese.

Jedná se o malou svahovou obec tvořenou ulicovou zástavbou podél silnice č. III/49915.
Obec má rozlohu 1446 ha. Součástí obce jsou také přilehlé osady Trnovský Mlýn, Suchovské Mlýny, Zámečnické Mlýny a Podhajské Mlýny. Severní a střední část katastrálního území se nachází na okrajovém svahu Bílých Karpat, jižní část území se nachází v údolí Veličky. Obec Suchov má soustředěnou zástavbu ležící na plochém hřbetu mezi dvěma přítoky toku Svodnice podél silnice III. třídy.

Většina katastrálního území je zemědělsky využívána. Orná půda byla většinou zatravněna a převažuje extenzivní využití pro pastvu dobytka. Velmi cenné jsou bělokarpatské louky s rozptýlenými dřevinami. Významnou rozlohu zaujímají zahrady, sady, travní porosty v drobné držbě, které lemují zástavbu obce a zároveň se nacházejí na svažitých plochách. Lesní porosty mají rozlohu méně než 1/3 katastrálního území.

S obcí Suchov sousedí ze severu obec Boršice u Blatnice, ze západu obec Velká nad Veličkou, z jihu obec Nová Lhota a z východu obec Slavkov.

Soubor: b_char_popis.htm


Věcná část > Charakteristika zájmového území > Popis území

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 29.06.17, publikována: 05.10.17