2. Stupně povodňové aktivity

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Důležité stránkyTitulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 >

2. Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity (SPA) vyjadřují míru povodňového nebezpečí. Pro přirozené povodně jsou vázány na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu (denní úhrn srážek, hladina vody v nádrži, vznik ledových nápěchů a zácp, chod ledu, apod.).

1.stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Stav bdělosti nastává rovněž vydáním výstražné informace ČHMÚ, ve které je očekávaná situace označena některým ze stupňů povodňové aktivity a je vymezena oblast nebo vodní toky, na kterých je nebezpečí povodně platí.

2.stupeň povodňové aktivity - pohotovost - vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.

3.stupeň povodňové aktivity - ohrožení - vyhlašuje příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území.

Stanovené směrodatné limity pro stupně povodňové aktivity jsou obsažené v povodňových plánech.

Stupně povodňové aktivity z hlediska bezpečnosti vodních děl vyjadřují míru nebezpečí vzniku zvláštní povodně. Jsou vázány na mezní nebo kritické hodnoty sledovaných jevů nebo skutečností z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu (TBD).

1.stupeň povodňové aktivity - bdělost - nastává při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti vodního díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.

2.stupeň povodňové aktivity - pohotovost - se vyhlašuje při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti.

3.stupeň povodňové aktivity - ohrožení - se vyhlašuje při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření.

Stanovené mezní a kritické hodnoty pro vodní díla I. až III. kategorie z hlediska TBD, která vzdouvají a akumulují vodu, jsou uvedena v Plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní, případně v manipulačním řádu vodního díla. Pro vodní díla IV. kategorie povinnost vlastníků poskytovat podklady pro zpracování tohoto plánu ve vodním zákonu zakotvena není a konkrétní směrodatné limity pro dané vodní dílo obvykle stanoveny nejsou.

Pro vyhlašování krizových stavů (stav nebezpečí a nouzový stav) nejsou objektivní kritéria (směrodatné limity) dopředu stanoveny. Záleží na individuálním posouzení míry ohrožení při konkrétní povodňové situaci a možností povodňových orgánů ji zvládnout, provedeném orgánem krizového řízení.

Soubor: MZP_2011-09_2.htm


Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 2. Stupně povodňové aktivity

   | tisk | nahoru |

stránka aktualizována: 13.10.17, publikována: 16.05.18